12th NCAR Part-66 AML Exam Notice

12th NCAR Part-66, BASIC AML-XII EXAM 2015
मा सहभागी हुन चाहने परिक्षार्थीहरुको लागीे 
दरखास्त आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७२।०६।२४
 
 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकोे निर्णयानुसार यस विभाग र CAAi, U.K. वीच  २ फेव्रुअरी २०१२ मा सम्पन्न सम्झौता वमोजिम २९ र ३० नोभेम्बर २०१५ मा कम्प्युटराइज्ड प्रणलीवाट संचालन हुन गइरहेको NCAR Part-66 अनुसारको BASIC AML-XII Exam दिन इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरुलाई, यस विभागको वेवसाइटमा रहेको CAAi U.K. को Online Exam Portal मा उपलव्ध हुने दरखास्त फाराम रितपूर्वक तोकिएको म्याद भित्र भरी ०६ नोभेम्बर २०१५ (२०७२।०७।२०) भित्र Form भर्न हुन आह्वान गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस परीक्षा सम्बन्धि थप जानकारी आवश्यक भएमा यस विभागको एयरवर्दिनेश महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यो सूचना प्राधिकरणको Website: www.caanepal.org.np/Flight Safety मा पनि प्रकाशित गरिएकोे छ ।
 
१) न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव ः
प्रचलित नागरिक उड्डयन नियमावली तथा NCAR Part-66 मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ ।
 
२) दरखास्त फाराम तथा भरी बुझाउने व्यबस्था ः
क) CAAi वाट जारी भएको दरखास्त फाराम प्mलाइट सेप्टी स्ट्याण्डर्ड्स विभाग, सिनामंगलबाट प्राप्त गर्न सकिन छ भने प्राधिकरणको वेवसाइट www.caanepal.org.np/Link:Flight Safety वाट पनि डाउनलोड गर्न समेत सकिने छ ।
 
ख) साथै कम्प्युटराइज्ड प्रणाली वाट परीक्षा संचालन हुने र दरखास्त फाराम समेत  Online Booking गर्नु पर्ने भएको सन्दर्भमा यस सुचना अनुसार दरखास्त फाराम भरी वुझाउनु हुने सवै परिक्षार्थीहरुले मिति ०६ नोभेम्बर २०१५ भित्र प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्डस विभाग, सिनामंगलमा Examination Booking फाराम भरी Submit गर्नु पर्ने छ ।
 
३) दरखास्त फाराम तथा परीक्षा दस्तुर ः 
क) दरखास्त फाराम दस्तुर वापत ५ (पांच) अमेरीकी डलर र परीक्षा दस्तुर वापत प्रति विषय (Module)  १५ अमेरिकी डलर वरावर को रकम र सो को १३ प्रतिशत मु.अ.कर सहित हुन आउने रकम लाग्नेछ । 
विदेशी मुद्राको विनिमय दरको हकमा जुन दिन रकम बुझाइन्छ सोही दिनको नेपाल राष्ट्र् बैंकले तोकेको विक्रि दरको विनिमय दर कायम हुने छ । 
 
ख) सो को CAAi, U.K. संग भएको सम्झौतामा तोकिए वमोजिमको परीक्षा शुल्कको हकमा  प्रति परिक्षार्थी प्रति Module वापत रु ११३००।०० र सो को १३ प्रतिशत मु.अ.कर सहित हुन आउने रकम रु १२७६९।०० बुझाउनु पर्ने छ ।
 
४) परीक्षा दस्तुर वापतको रकम दाखिला ः 
परीक्षा दस्तुर वापत माथी बुंदा ३ (क) र (ख) मा उल्लेख भए वमोजिम  दुवै प्रकारको रकम छुट्टा छुट्टै रुपमा यस बिभागको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, त्रि.अ.वि. शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. १६९०००१३३ मा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।
 
५) परीक्षा कार्यक्रम र प्रवेश पत्र वितरणः  
परीक्षा संचालन मिति २०७२ मङ्सिर १३ र १४ गते (तदनुसार नोभेम्बर २९ र ३०,२०१५) गते, हुने छ भने समय र स्थान को Exam Confirmation Letter मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । CAAi, U.K. वाट दरखास्त फाराम स्वीकृत भए पश्चात Exam Confirmation Letter (प्रवेशपत्र) परिक्षार्थीहरुको इमेलमा पठाईनेछ । 
 
७) दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजादहरुः
 जन्म मिति खुलेको नागरिकताको प्रतिलिपि वा पासपोर्ट वा सवारी लाइसेन्स र दरखास्त फाराम तथा परीक्षा दस्तुर वुझाएको भौचररविजकररसिद १।१ प्रति ।
 
८) परीक्षा संचालन सम्वन्धी अधिकारः
यस परीक्षा संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार यस विभागमा सुरक्षित रहनेछ र यस सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी चाहिएमा यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
 
 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 
प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डड्र्स विभाग
सिनामंगल, काठमाण्डौ, नेपाल ।
फोन नं. ४१११११९, पोष्ट बक्सः ६९२९
Email:infor@flightsafetycaan.org.np
द्रष्टव्यः
   परीक्षा दस्तुर वापत चल्ति खाता नं १६९०००१३३ मा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नहुने हुंदा दरखास्त चेक जांच भए पश्चात      यकिन गरी मात्र बैक खातामा दस्तुर वापतको रकम जम्मा गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।