7th NCAR Part-66 AML EXAM 2014

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७०।०८।२५ 
 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७०।०८।२५ को निर्णयानुसार यस विभाग र ऋब्ब्ष्, ग्प् वीच  २ फेव्रुअरी २०१२ मा सम्पन्न सम्झौता वमोजिम २ फेव्रुअरी २०१४ मा संचालन हुन गइरहेको ल्ऋब्च् एबचत(टट अनुसारको आधारभूत  परीक्षा  दिन इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरुलाई, यस विभागवाट उपलव्ध गराइने दरखास्त फाराम देहाय वमोजिम रितपूर्वक भरी ३१ डिसेम्वर २०१३ (२०७०।०९।१६) भित्र यस विभागमा आईपुग्ने गरी पेश गर्न हुन आह्वान गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस परीक्षाको बिषयमा थप जानकारी आवश्यक भएमा यस विभागको एयरवर्दिनेश महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यो सूचना प्राधिकरणको ध्भदकष्तभस् धधध।अबबलभउब।ियचन।लउर ँष्निजत क्बाभतथ मा प्रकाशित गरिएकोे छ ।
  
१) न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव ः—
प्रचलित नागरिक उड्डयन नियमावली तथा ल्ऋब्च् एबचत(टट, मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ ।
 
२) दरखास्त फाराम दस्तुर तथा पाईने स्थान ः—
ऋब्ब्ष् वाट जारी भएको दरखास्त फाराम प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्ड विभाग, सिनामंगलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने प्राधिकरणको वेवसाइट धधध।अबबलभउब।ियचन।लउरीष्लपस्ँष्निजत क्बाभतथ वाट पनि डाउनलोड गर्न समेत सकिने छ ।
 
३) परीक्षा दस्तुर ः— 
क) नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को अनुसूचि १.१३ (ग) अनुसारको प्रति विषय मु.अ. कर सहित १६।९५ अमेरिकी डलर वरावर को रकम लाग्नेछ ।
 
ख) ऋब्ब्ष्, ग्प् संग भएको सम्झौतामा तोकिए वमोजिम प्रति परिक्षार्थी प्रति ःयमगभि घ् ७६।०० स्टर्लिङ्ग पाउण्ड वरावरको रकम लाग्ने छ ।
 
४) परीक्षा दस्तुर वापतको रकम दाखिला ः— 
क) नागरिक उड्डयन नियमावली अनुसारको परीक्षा दस्तुर वापतको माथी बुंदा ३  (क) वमोजिमको रकमको हकमा यस बिभागको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, त्रि.अ.वि. शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. १३३ मा, र
ख) ऋब्ब्ष् ग्प्  लाई पठाउन पर्नेे माथी बुंदा ३(ख) वमोजिमको (प्रति परिक्षार्थि प्रति पेपर ७६।०० स्टर्लिंग पाउण्ड) रकम भने यसै विभागको नाममा सोही वैकमा रहेको धरौटी खाता नं. १२१ मा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
नोटः यसरी धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम सम्वन्धीत पक्षलाई पठाउने समयमा विनिमयदर परिवर्तनको कारण नपुग हुन गएको अवस्थामा नपुग भएजती रकम  सम्वन्धीत परीक्षार्थीहरु हरुवाटै, परिक्षाको प्रवेशपत्र लिनुु अघि यस विभागमा वुझाउनु पर्ने छ ।
 
 ५) परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशनः—
परीक्षा संचालन मिति २०७०।१०।१९ गते, (तदनुसार फेव्रुअरी ०२, २०१४) आइतवार हुने छ भने समय र स्थान को हकमा पछि सुचना  प्रकाशित गरिने छ ।
  
६) प्रवेश पत्र वितरण ः—
दरखास्त फाराम स्वीकृत भई परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन भए पश्चात प्रवेशपत्र वितरण गरिनेछ ।
 
७) दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजादहरुः—
 यस अधि यस्तो परीक्षामा सामेल भएको भए सो को प्रवेश पत्र, तथा परिक्षाको किसिम अनुसार आवश्यक पर्ने लाइसेन्स, लगवुक आदीको  स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपिहरु र दरखास्त फाराम तथा परीक्षा दस्तुर वुझाएको भौचररविजकररसिद १।१ प्रति ।
 
८) परीक्षा संचालन सम्वन्धी अधिकारःः
यस परिक्षा संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार यस विभागमा सुरक्षित रहनेछ र यस सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी चाहिएमा यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
 
द्रष्टव्यः 
क) यस अघि परीक्षामा सहभागी भई सकेका परीक्षार्थीहरुले दरखास्त फाराम साथ सो को प्रवेश पत्र, तथा पहिले पेश भई सकेको कागजात वाहेकका थप योग्यता र अनुभवका प्रमाणीत कागजात मात्र पेश गर्न सकिने छ ।
 
ख) दरखास्त वुझाउने अन्तिम म्यादः २०७०।०९।१६गते अर्थात ३१ डिसेम्वर २०१४ सम्म मात्र ।
ग) डवल दस्तुर तिरेर दरखास्त वुझाउने म्याद यस परिक्षाको हकमा लागू हुने छैन ।