54 Basic CPL Exam Extension

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्डस बिभाग

५४ औं Basic CPL परीक्षाको म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त
जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति ः २०७१।०३।१९ 


यस विभागवाट मिति २०७१।०३।०७ गते दैनिक राजधानी पत्रिकामा प्रकाशित ५४ औं द्यबकष्अ ऋएी परीक्षाका लागी दरखास्त आव्हानको सूचना अनुसार यस अघि ICAO Contracting State वाट Basic CPL प्राप्त गरेका र ATPL Level को Theoretical Knowledge प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरुले मात्र दरखास्त दिन पाउने भएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणवाट मिति २०७१।०३।१९ मा, उपरोक्त सुचना वमोजिम दरखास्त दिने म्याद २०७१।०३।२९ सम्मका लागी ७ दिन थप सहित देहाय अनुसार गर्ने गराउने गरी निर्णय भएकोले निर्णयानुसार उपर्युक्त सुचनामा सोही वमोजिम संसोधन गरिएको व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचना प्राधिकरणको वेवसाइट www.caanepal.org.np/Link:Flight Safety मा पनि हेर्न सकिने छ । थप जानकारीका लागी यस विभागको प्mलाइट स्ट्याण्डर्ड एण्ड लाईसेन्सिंग महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

१)     क) आगामी ५४ औं CPLको लागी अन्तिम पटक मौका परिक्षाको रुपमा ATP theory knowledge भएका वा नभएका परिक्षा दिन इच्छुक सवै परिक्षार्थिलाई सहभागी हुन पाउने ।

ख) ५५ औं Basic CPL परिक्षाका लागी भने Valid CPL License तथा ATP theory knowledge अनिवार्य रुपमा लागू हुने ।प्रशासन शाखा,
सिनामंगल, काठमाण्डौ
फोेन नं. ४१११११९,४१११०७५