ATPL Training Recommendation/Validation & Approval

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्डस बिभाग

ATPL Training Recommendation/Validation & Approval सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति ः २०७१।०३।२० 


नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणवाट ATPL Training Recommendation/Validation & Approval सम्वन्धमा मिति २०७१।०३।१९ मा देहाय अनुसार गर्ने गराउने गरी निर्णय भएकोले निर्णयानुसारको व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचना प्राधिकरणको वेवसाइट www.caanepal.org.np/ Link: Flight Safety मा पनि हेर्न सकिने छ । थप जानकारीका लागी यस विभागको प्mलाइट स्ट्याण्डर्ड एण्ड लाईसेन्सिंग महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

१)   July 15, 2014 सम्म संचालन हुने Ground Class को आधारमा संचालन हुने परिक्षा FSSD वाट लिई दिने ।

२)   FAA को ATP Theory गर्न जाने परिक्षार्थि हरुको लागी FAA Approved ATO वाट परिक्षामा सहभागी हुने गरी 15 July 2014 सम्म सिफारिस गर्ने । त्यस उप्रान्त CAAN Approved validated ATO वाट मात्र उक्त कार्य गराउने ।प्mलाइट स्ट्याण्डर्ड एण्ड लाइसेन्सींग महाशाखा,
सिनामंगल, काठमाण्डौ
फोेन नं. ४१११११९,४१११०७५