9th NCAR Part-66 Exam Notice

 

 

 

9thNCAR Part-66, AML (IX) EXAM 2014

df ;xefuL x'g rfxg] kl/IffyL{x?sf] nfuL]

b/vf:t cfXjfgsf] ;"rgf

 

k|yd k6s k|sflzt ldltM @)&!.)$.)^
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७१।०४।०४ को निर्णयानुसार यस विभाग र ऋब्ब्ष्, ग्प् वीच  २ फेव्रुअरी २०१२ मा सम्पन्न सम्झौता वमोजिम २१ सेप्टेम्वर २०१४ मा संचालन हुन गइरहेको NCAR Part-66 cg';f/sf] AML-IX cfwf/e"t  k/LIff  दिन इच्छुक तथा योग्य उम्मेदवारहरुलाई, यस विभागवाट उपलव्ध गराइने दरखास्त फाराम देहाय वमोजिम रितपूर्वक भरी १० अगष्ट २०१४ (२०७१।०४।२५) भित्र यस विभागमा आईपुग्ने गरी पेश गर्न हुन आह्वान गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस परीक्षाको बिषयमा थप जानकारी आवश्यक भएमा यस विभागको एयरवर्दिनेश महाशाखामा सम्पर्क राख्न सकिने छ । रित नपुगी र म्याद नाघी आएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यो सूचना प्राधिकरणको Website: www.caanepal.org.np/ Flight Safety मा प्रकाशित गरिएकोे छ ।

१)     न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव ः—
    प्रचलित नागरिक उड्डयन नियमावली तथा NCAR Part-66, मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता भएको हुनु पर्नेछ ।

२)     दरखास्त फाराम दस्तुर तथा पाईने स्थान ः—
    CAAi वाट जारी भएको दरखास्त फाराम प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्ड विभाग, सिनामंगलबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने प्राधिकरणको वेवसाइट   www.caanepal.org.np/Link:Flight Safety वाट पनि डाउनलोड गर्न समेत सकिने छ ।

३)    परीक्षा दस्तुर ः—
    क) नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को अनुसूचि १.१३ (ग) अनुसारको प्रति विषय मु.अ. कर सहित १६।९५ अमेरिकी डलर वरावर को रकम लाग्नेछ ।

ख) सो को अतिरिक्त CAAi, UK संग भएको सम्झौतामा तोकिए वमोजिमको परिक्षा शुल्क वापत  प्रति परिक्षार्थी प्रति
Module £ \ &^.)) स्टर्लिङ्ग पाउण्ड वरावरको रकम थप लाग्ने छ ।

४)     परीक्षा दस्तुर वापतको रकम दाखिला ः—
    नागरिक उड्डयन नियमावली अनुसारको परीक्षा दस्तुर वापत माथी बुंदा ३  (क) र (ख) वमोजिमको दुवै प्रकारको रकम यस बिभागको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक, त्रि.अ.वि. शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. १३३ मा जम्मा गर्नु पर्ने छ ।

५)     परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन प्रवेश पत्र वितरण ः—
    परीक्षा संचालन मिति २०७१।०६।०५ गते, (तदनुसार सेप्टेम्वर २१, २०१४) आइतवार हुने छ भने समय र स्थान को हकमा पछि सुचना प्रकाशित गरिने छ । CAAi, UK वाट सवै दरखास्त फाराम स्वीकृत भई परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन भए पश्चात प्रवेशपत्र वितरण गरिनेछ ।

७)    दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजादहरुः—
 परिक्षाको किसिम अनुसार आवश्यक पर्ने लाइसेन्स, लगवुक आदीको  स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपिहरु, पासपोर्ट वा सवारी लाइसेन्स वा जन्म मिति खुलेको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि र दरखास्त फाराम तथा परीक्षा दस्तुर वुझाएको भौचररविजकररसिद १।१ प्रति ।


८)    परीक्षा संचालन सम्वन्धी अधिकारःः
    यस परिक्षा संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार यस विभागमा सुरक्षित रहनेछ र यस सम्बन्धमा अन्य थप जानकारी चाहिएमा यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

    ख) दरखास्त वुझाउने अन्तिम म्यादः १० अगष्ट २०१४ अर्थात २०७१।०४।२५ सम्म मात्र ।                                 
 
  

 

 


 g]kfn gul/s p8\8og k|flws/0f

 k\mnfO6 ;]k\m6L :6\of088{ ljefu

 l;gfd+un, sf7df08f}, g]kfn .

b|i6JoM

kl/Iff b:t'/ jfkt gGck|]l6e vftf g+ !## df hDdf u/]sf] /sd lkmtf{ gx'g] x'+bf b/vf:t r]s hf+r eP kZrft Plsg u/L dfq a}s vftfdf hDdf ug{ x'g hfgsf/L u/fOG5 .