FSSD Notice

मुद्दती खताको लागी शिलवन्दी तथा गोप्य
व्याजदर प्रस्ताव आव्हानको सूचना

सर्व प्रथम सुचना प्रकाशन मिति २०७१।०६।१४

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तरगत वायुयान संचालन कोषमा रहेको नेपाली तथा विदेशी मुद्राका रकमहरु मध्ये देहाय अनुसारका बैंकहरुमा रहेको अमेरीकी डलर तथा नेपाली रुपैया साविक वमोजिम मुद्दती खातामाा राख्ने गरी प्राधिकरणवाट निर्णय भए अनुसार सो रकम १ वर्षे मुद्दती खाता खोली राख्दा वार्षिक के कति दरमा व्याज दिन सकिन्छ ? सो सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र् बैंकवाट “क” वर्गमा सूचिकृत भएका वाणिज्य बैंकहरुवाट देहाय अनुसारका शर्तहरु पूरा भएको प्रमाण कागजाद सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र, यस विभागमा आइ पुग्ने गरी रित पूर्वकको गोप्य तथा शिलवन्दी व्याज दर प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ ।

    यसरी प्राप्त भएका व्याज दर प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी सम्पूर्ण अधिकार विभागमा सुरक्षित रहेको छ । म्याद नाघी आएको र रित नपुगेका प्रस्तावहरु उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । यस सम्वन्धमा थप जानकारी आवश्यक भएमा यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने छ ।

क्र.सं.    रकमको विवरण    हाल रकम रहेको बैँकको नाम
१    ने.रु. १,६०,००,०००।००    श्री माछापुच्छ्र्े बैंक लिमिटेड

२     USD     2,39,975.00  श्री ग्रयाण्ड बैंक लिमिटेड
३    ने.रु. १,२१,१३,०००।००    श्री बंगलादेश बैंक लिमटिेड

४    USD     7,50,000.00    श्री ग्लोवल बैंक लिमिटेड


पूरा हुनु पर्ने शर्तहरुः

क)  राष्टबैंक वाट कुनै  कारवाहीमा नपरेको ।  
ख)  नाफामा संचालन भएको
ग)      वार्षिक साधारण सभा र लेखा परिक्षण भई आएको ।
                               

    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण                  

प्mलाइट सेप्टी स्ट्याण्डर्ड विभाग,             

सिनामंगल, काठमाण्डौ ।   
    फोन नंः ४१११११९र४१११०७५