Notice for open Expression of Interest

                                      नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
                            प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्डस बिभाग
                                      सिनामंगल, काठमाण्डौ
                                                      को

            परामर्श सेवा प्रदानका लागी खुल्ला आशयपत्र आव्हानको सूचना
       
            प्रथम पटक प्रकाशित भएको मिति ः २०७१।०६।२३ गते विहिवार


यस विभागको लागी Dangerous Goods, Cabin Crew, Junior Airworthiness & Senior & Junior Flight Operation सम्वन्धी र अन्य आवश्यक विषयका परामर्शदाताहरु चालु आ.व. २०७१।०७२ भरका लागी प्राधिकरण अन्तरगत सम्वन्धीत विभागको नाममा विनियोजन हुने नियमित वजेटवाट खर्च व्यहोर्ने गरी उपलव्ध गर्नु गराउनु पर्ने भएकोले त्यस्तो परामर्शदाताको सेवा उपलव्ध गराउन इच्छुक तपशिल अनुसार योग्यता भएका परामर्शदातृ फर्म संस्थाहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र देहायको विवरण सहित यस विभागमा आईपुग्ने गरी आशयपत्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सुचना अनुसार आशयपत्र पेश गर्ने फर्महरु मध्येवाट छानिई संक्षिप्त सूचिमा समावेश भएका फर्म कम्पनीहरुवाट मात्र परामर्श सेवा खरिदका लागी प्रस्ताव माग गरिने छ । म्याद नाघी आएको र रितपूर्वक नभएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । यस सम्वन्धी सूचना प्राधिकरणको वेवसाइट www.caanepal.org.np/Link: Flight Safety मा र यस बिभागको सूचना पाटीमा हेर्न तथा कार्यालय समयभित्र बिभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।
  क) आशयपत्र दाता फर्म÷कम्पनीको हुनु पर्ने योग्यताः
१) परामर्श सेवा प्रदानका लागी र सम्वन्धीत निकायवाट आवश्यक इजाजत÷अनुमति प्राप्त गरेको,
२) फर्म वा संस्था कम्पनी ऐन अनुसार सम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएको अद्यावधिक रहेको ।
३) मु.अ.कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको र आव. २०७०।७१ सम्मको कर चुक्ता गरेको
४) कालो सूचिमा नपरेको

  ख) आशयपत्र दाताले पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुः
१) फर्म कम्पनीको विवरण, संगठन र कर्मचारी, सम्वन्धीत निकायको इजाजत, अनुमति, कम्पनी दर्ता,    मु.अ.कर दर्ता, कर चुक्ता, लगायतको अद्यावधिक विवरण खुलेको कम्पनी प्रोफाइल,

२) दुई वा दुई भन्दा वढी फर्म वा कम्पनीले संयुक्त उपक्रमको रुपमा परामर्श सेवा दिने भए त्यस्ता फर्म कम्पनीको नाम, ठेगाना विवरण तथा मुख्य भई काम गर्ने फर्म कम्पनीको नाम,

३) विगत ५ वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको काम र स्थानको विवरण,

४) प्रस्तावित कार्यमा संलग्न हुने प्रमुख जनशक्तिको वैयक्तिक विवरण,

५) व्यक्तिगत परामशृदाताको हकमा विगत तीन वर्षमा सम्पन्न गरेको समान प्रकृतिको कामको, स्थानको र व्यक्तिगत विवरण,

      ६) प्रकरण (क) अनुसारका अद्यावधिक प्रमाण पत्रका प्रमाणित प्रतिलिपिहरु