CPL Exam On Demand Basis

                                   नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
                                  प्mलाइट सेप्mटी स्ट्याण्डर्ड बिभाग

                 आधारभूत सि.पि.एल.परीक्षा On Demand Basis  मा संचालन हुने सम्बन्धी सूचना


                                   सूचना प्रकाशित मिति ः २०७१।०७।३०नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तरगत यस विभागवाट यस अघि प्रत्येक ४।४ महिनामा अर्थात वर्षको ३ पटक कम्प्युटराइज प्रणाली मार्फत तालिकाबद्ध रुपमा संचालन हुंदै आएको Basic Commercial Pilot Licence (CPL) Exam अव उप्रान्त ON DEMAND BASIS  मा पूर्ववत कम्प्युटराइज प्रणालीवाट संचालन हुने गरी गर्ने भनि निर्णय भए अनुसारको व्यहोरा सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यस व्यवस्था अनुसार “आधारभूत सि.पि.एल परिक्षा“ को लागी स्वःस्पूmर्त रुपमा दरखास्त दिने दरखास्त दाताहरु मध्ये विभागवाट चेक जांच गर्दा रितपूर्वक पाईएका दरखास्तदाता परीक्षार्थीहरुको परिक्षा तत् तत् समयमा हुने भएकोले सोही अनुसार आप्mनो आवश्यकता वमोजिम देहाय अनुसारको प्रमाण, कागजात तथा नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को अनुसूचि १ अनुसारको दस्तुर तिरेको भौचररकरविजक सहित रित पूर्वकको दरखास्त दिनरदिलाउन हुन जानकारी गराउंदै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तर रीतनपुगेको दरखास्त उपर भने कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।
१)    परीक्षा दस्तुर ः— दरखास्त फाराम दस्तुर अमेरीकी डलर ०५।००, परिक्षा दस्तुर अमेरीकी डलर ७५।०० र सो को १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्घि कर सहित गरी  जम्मा अमेरिकी डलर ९०।४० बराबरको नेपाली रुपैया ।
२)    रकम दाखिला ः— दरखास्त फाराम दस्तुर र परीक्षा दस्तुर वापतको रकम यस विभागको नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, त्रि.अ.बि. शाखामा रहेको चल्ती खाता नं. १३३ मा बुझाई सो को भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।
३)    दरखास्त फाराम साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु ः— — a. CAAN Recommendation Letter for CPL Training, b. Valid CPL License with Instrument & Multi Engine Rating Issued By ICAO Contracting State, c. Medical Certificate, d. Flying Log Book (First 2 Page & Last 2 Page) Summary Sheet, e. Airline Transport Pilot License Level (ATPL)  को Theoretical Knowledge  प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र तथा  ा। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु पेश गर्नु पर्नेछ ।

५)    दरखास्त फाराम ः प्राधिकरणको वेवसाइट www.caanepal.org.np बाट डाउनलोड गर्न वा यस बिभागबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
६)    दरखास्त बुझाउने मिति ः— जुनसुकै दिन कार्यालय समय भित्र ।
      
७)    परीक्षा संचालन कार्यक्रम ः— २।२ महिनाको अन्तरालमा यस बिभागको सूचना पाटीमा प्रकाशित गरिनेछ ।

८)  साथै अन डिमाण्डबेसिसमा हुने सि.पि.एल परीक्षा सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि प्राधिकरणको          वेवसाइट www.caanepal.org.np/Link: Flight Safety  मा हेर्न र कार्यालय समयभित्र बिभागमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।                                                                                   —प्रशासन शाखा
                                                                                फोन नं. ४१११०७५,४१११११९,४१११०४२
                                                                               सिनामंगल, काठमाण्डौ ।